Általános szerződési feltételek

ONLINE REGISZTRÁCIÓ ESETÉN

A Bizalomtars.hu társkereső szolgáltatás (Szolgáltatás), amely a tagok részére az Interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a tagok más, regisztrált tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a Bizalomtars.hu (Név: Jb Mályva 36 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 5100 Jászberény Mályva utca 36. Cégjegyzékszám: 16-09-016550; céget nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 25422971-2-16) (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja. A Szolgáltatás egy része ingyenesen érhető el, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag előfizetéssel rendelkező tagok számára érhetőek el.

Mielőtt a regisztrációval taggá válna (a továbbiakban: Tag), kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket (a továbbiakban: Szerződési Feltételek), mivel azok a Szolgáltatás igénybevétele céljából létrejövő megállapodást jelentik. Ha egyetért a jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük, jelölje be a regisztrációs lapon található négyzetet, amely a következőt jelenti: "A Bizalomtars.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom, és azokkal egyetértek." A négyzet bejelölése kötelezi Önt a Szerződési Feltételekben foglaltak betartására, ezért amennyiben nem ért egyet azokkal, kérjük, ne regisztráljon Tagként. Regisztrációra haladéktalanul visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre, mely a Szolgáltató és Ön, mint tag közötti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejöttét jelenti.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő megállapodás:1. Meghatározások


A jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak - kivéve, ha a szövegkörnyezetből más nem következik, vagy a Felek másként nem rendelkeznek:
"Megállapodás": A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a tagságot igénybe venni kívánó személy között létrejövő megállapodás.
"Tag": bármely, 18. életévét betöltött nagykorú, természetes személy, akivel a Szolgáltatás igénybevétele tárgyában megállapodás jön létre, annak fennállása alatt. Típusai: Ingyenes tagság, Alap tagság, Aktív tagság és VIP tagság, mely tagság típusok paraméterei Bizalomtars.hu weboldalon a Előfizetés linkre kattintva részletesen elérhetőek.
"Adatlap": az a lap, amely a weboldalon a Tagra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.
"Szolgáltatás": a szolgáltatások melyet biztosítunk, beleértve - nem kizárólagosan - a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek Önnel, valamint azt, hogy információt tegyen közzé a weboldalon.

"Felhasználó": bármely személy, aki a weboldalt böngészi.
"Weboldal": Bizalomtars.hu weboldal a www.bizalomtars.hu URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyen keresztül biztosítja a Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatosságát.

2. Alapvető rendelkezések


2.1 A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépését követően a Tag ráutaló magatartásával fogadja el a módosítás eredményképpen hatályos Szerződési Feltételeket. A változásokkal frissített Szerződési Feltételek mindenkor elérhető a Szolgáltató web oldalán és a módosítással egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat.

2.2 Amennyiben a módosított Szerződési Feltételeket a Tag nem kívánja elfogadni, úgy ez esetben a jelen Megállapodást a rendes felmondás szabályai szerint felmondhatja.

2.3 A Szolgáltató jogosult a Weboldalon közölt minden információt, adatot, fényképet stb. felügyelni, és jogosult azt a jelen Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott ok fennállása esetén a weboldalról eltávolítani.

2.4 A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata - beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

2.5 A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Valótlan, hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a megfelelő jogi lépések megtételét vonja maga után.

2.6 A Tag az adatai teljes körű módosítását a „Profilom" / "Adatlap módosítása" menüpontban teheti meg.

2.7 A Tag/Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi e-mail címen teheti fel: ugyfelszolgalat@bizalomtars.hu. A Szolgáltató a leveleket 24 órán belül megválaszolja.


3. Szolgáltatási díj és díjfizetés


3.1 A Szolgáltatás nem ingyenes része előfizetési díj fizetése ellenében vehető igénybe. A Szolgáltatás mindenkori előfizetési díjai a Weboldal "Előfizetések" menüpont alatt kerülnek részletesen rögzítésre, az említett oldalon található információk jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az itt rögzített díjak az Áfát tartalmazzák. A Tag 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a csomag vásárlásától. Az elállási határidő a csomag vásárlásának napjától számított 14. nap elteltével jár le.

3.2 A Szolgáltató jogosult az előfizetési díjakat egyoldalúan módosítani évente a KSH által közzétett inflációs rátával megegyező arányban, vagy új szolgáltatások bevezetésekor, mely módosításokat ugyanezen webhelyen köteles közzétenni és a módosításra a tagok figyelmét felhívni. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételeket a Tag nem kívánja elfogadni, úgy ez esetben a jelen Megállapodást a rendes felmondás szabályai szerint felmondhatja.

3.3 A Tag köteles megfizetni minden olyan díjat, amely megfizetése a Megállapodás alapján őt terheli a Weboldalon található fizetési módozatok közül általa választott valamelyik módon. A Tag ezzel összefüggésben a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az, a regisztráció alkalmával alkalmazott fizetési módozattal megegyezően, az aktuális időszak előfizetési díjának megfizetése érdekében, a Tag által választott fizetési módozattól függően az előfizetési díjat azon hitelkártya terhére beszedje vagy azon mobiltelefonszám terhére küldjön emelt díjas MT SMS-t, amelyet a Tag az eredeti jogügyletnél használt.

3.4 Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható okra vezethetőek vissza, továbbá a Tag általi szerződésszegés esetén sem.

5. A Tagság megszűnése, felfüggesztése


5.1 Ingyenes, Randi, Parti, Klub és VIP tagság megszüntethető a Tag részéről
rendes felmondással a "Profilom" / "Törlés az oldalról" menüpontban
rendkívüli felmondással a Szolgáltató súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén.

5.2 Bármely Tagság megszüntethető a Szolgáltató részéről rendkívüli felmondással a Tag súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül például - de nem kizárólagosan - az alábbi 6. pontban foglaltak be nem tartása.

5.4 A Standard/Classic tagság felmondása és/vagy az adatlap rendszerből való törlése esetén nincs mód a tagság keretén belül megrendelt, de fel nem használt napok díjának időarányos visszatérítésére.

6. A Tag kötelezettségei


6.1 A Tag

véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik, illetve nem jeleníthet meg hasonló információk megadására irányuló kérelmet.

nem tehet közzé előfizetésre, illetve ingyenes státuszra vonatkozó információt, valamint nem jeleníthet meg olyan jellegű megjegyzést, amely előfizetésre, illetve annak hiányára utal.

nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, elsődleges képként csakis saját, jelenkori arcot kivehetően ábrázoló egyszemélyes fotót jelölhet meg.

sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.

nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.

nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult írásbeli hozzájárulását.

nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat.

nem küldhet tömeges körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak. Tömeges körlevélnek minősül a tíz perces időintervallumon belül 20 vagy annál több személynek elküldött hasonló, esetlegesen megtévesztő tartalommal ellátott levél.

semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet más Tagnak és/vagy az adminisztrátoroknak olyan levelet, információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, megbotránkoztató, zaklató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár vagy más módon jogszabályba ütközik. A jelen dokumentum aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.

nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet más Tagnak és/vagy az adminisztrátoroknak olyan levelet, információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.

nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.

nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.

6.2 Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogosult saját döntése alapján a Tag Adatlapjának akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárására akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, a Megállapodás rendkívüli, azonnali hatályú felmondására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére kártérítés vagy bármely díjvisszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények érvényesítése mellett.

6.3 A Tag kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció időpontjában betöltötte 18. életévét és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

6.4 A Tag saját magáról bármely adatot, információt, fényképet a Weboldalon közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.7. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok


A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó és azon található valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

8. Adatkezelés


A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során birtokába jutott személyes adatot kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében és annak során használja fel, és a személyes adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.
A Szolgáltató Adatvédelmi szabályzata a Weboldal /lábléc/ Adatvédelmi Szabályzat menüpont alatt megtekinthető.9. Felelősség, felelősség korlátozása, szavatosság


9.1 A Szolgáltató szavatol a megállapodás hatálya alatt a Szolgáltatás szerződésszerű hozzáférhetőségéért az alábbiakat kivéve: a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szolgáltatás hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

9.2 A Tag kifejezetten szavatolja, hogy az általa közzétett minden adat és információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzete számottevően megváltozik. Kifejezetten felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.
Tudomással bír arról, hogy a szándékosan, súlyos gondatlanságból eredően megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató jogosult az Adatlap időről időre történő ellenőrzésére, módosítására és/vagy törlésére, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

9.3 A Szolgáltató nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető semminemű adat vagy információ valóságáért, helytállóságáért. A Szolgáltató nem vállal továbbá szavatosságot a társkeresés Tag számára való sikerességéért.

9.4 A Szolgáltató törekszik a Szolgáltatás nyújtása során birtokába került személyes adatoknak a számítógépes hálózaton keresztül történő támadása, módosítása, illetéktelenek részéről történő hozzáférése ellen szükséges lépéseket megtenni, azonban nem terheli felelősség más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (ide értve a hacker támadást is) által történő jogellenes hozzáférésért.

9.5 A jelen Megállapodással összefüggésben okozott kár tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Tag által a Szolgáltatásért a jelen Megállapodás hatálya alatt fizetett teljes előfizetési díj ötszörös mértékét. A jelen korlátozás a jelen Megállapodásban rögzített díjak mértékére is figyelemmel került megállapításra azzal, hogy a felelősség jelen Megállapodásban rögzített kizárása vagy korlátozása nem vonatkozik azon esetekre, amikor a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabályi rendelkezés alapján nem lehetséges.

10. Vegyes rendelkezések


10.1 A Tag nem jogosult harmadik személyre engedményezni vagy átadni a jelen Megállapodásból eredő jogait vagy kötelezettségeit az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felek megállapodnak továbbá, hogy az Üzemeltető jogosult a jelen Megállapodásból eredő jogainak vagy kötelezettségeinek harmadik személyre történő engedményezésére vagy átadására.

10.2 Amennyiben a Tag észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom sérti személyhez vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogait, a Szolgáltatóhoz igazolt módon eljuttatott írásbeli nyilatkozatával tudja az általa vélt jogsértést a Szolgáltató tudomására hozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, továbbá a kért intézkedés leírását.

10.3 A Tag a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződési Feltételeknek a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő feltételeit a Szolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően kifejezetten elfogadja.

10.4 A jelen Szerződési Feltételek a bennük hivatkozott Weboldal elérhetőségekkel együtt tartalmazzák a jelen tárgyban a Felek között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez minden egyéb, a Felek között ugyanezen tárgyban létrejött megállapodást. A jelen Szerződési Feltételek kizárólag a Felek közös akaratával, írásban módosíthatóak, kivéve, ha a Felek kifejezetten másként rendelkeztek a jelen Szerződési Feltételekben.

10.5 A jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok irányadóak.

10.6 A Felek a jelen megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő esetleges vitákat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a pertárgy értékétől függően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság kizárólagos illetékességét.

10.7 Amennyiben a jelen Megállapodás valamely pontja utóbb részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy ez nem érinti a Megállapodás fennmaradó részét - kivéve, ha az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül a Felek a Megállapodást nem kötötték volna meg - és a Felek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést annak céljához legközelebb álló új rendelkezéssel pótolják.

10.8 A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

1.) Az illetékes Fővárosi, illetve Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (a vonatkozó illetékességi szabályokat lásd: 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) - (6) bekezdések);

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
„21. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

a.) az ügyfél, lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,

b.) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,

c.) az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy

d.) a jogellenes magatartást elkövették."

2.) Az illetékes Budapesti, illetve Megyei Békéltető Testület (a vonatkozó illetékességi szabályokat lásd: 1997. évi CLV. törvény 20. § (1) - (5) bekezdések);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény „20. §

a.) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

b.) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

c.) Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az (1) bekezdés szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület, a (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett pedig a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található."

3.) Az illetékes bíróság - céget nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága


Budapest, 2017. február 28.