ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Bevezetés:

Definíciók
Alapelvek az adatkezelés során
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A munkavállalók adatainak kezelése
A Bizalomtars.hu Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük

1. Bevezetés

A Bizalomtars.hu (Név: Jb Mályva 36 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 5100 Jászberény Mályva utca 36. Cégjegyzékszám: 16-09-016550; céget nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 25422971-2-16) (a továbbiakban: Bizalomtars.hu) és országos irodahálózata (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő), mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Bizalomtars.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a www.bizalomtars.hu weboldal további használatával ráutaló magatartással tudomásul veszi a hatályos módosított adatvédelmi szabályzatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket. A jelen Adatvédelmi Szabályzat és a változásokkal frissített Adatvédelmi Szabályzat mindenkor elérhető a Bizalomtars.hu www.bizalomtars.hu weboldalán.

Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő birtokába került minden személyes adatot a vonatkozó jogszabálynak és az adat-tulajdonos rendelkezéseinek megfelelően kezeli, megtesz továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Definíciók

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3. Különleges adat.

a) faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

5. Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

6. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

7. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

9. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

10. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

11. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

12. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele.

13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

15. Adatmegsemmisítés: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

16. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

17. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

18. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

19. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

20. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

22. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

23. 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról

24. 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

25. Felhasználó: az adatkezelővel ügyfél kapcsolatba kerülő természetes személy.

 

Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

b) ha az adatkezelés nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.

Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. Cselekvőképtelen az a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is

a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;

c) rendelkezik munkával szerzett keresményével; keresménye erejéig erre kötelezettséget vállalhat;

d) megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez

A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el. Nem lehet semmisnek tekinteni a cselekvőképtelen kiskorú által kötött és már teljesített csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az Adatkezelő továbbá az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Felhasználóinktól a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információt. Amennyiben bizonyos adatok körének megőrzése vagy továbbítása jogszabályi kötelezésen alapul, úgy erről a Bizalomtars.hu saját weboldalán értesíti Felhasználóit.

A szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált Felhasználóként lehet igénybe venni.

A kezelt adatok köre:

a) Felhasználó által egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs adatlapok kitöltése során megadott személyes adatok.

a1) Ingyenes, Randi, Parti, VIP tagság esetén: megjelenési név, nem, születési időpont, magasság, testsúly, e-mail cím továbbá a Felhasználó által szabadon megadott következő adatok: fényképek, lakhely, testalkat, hajszín, hajhossz, szemszín, szemüveg, kontaktlencse, testdísz, öltözködési stílus, arcszőrzet, családi állapot, gyermek száma, dohányzás, alkoholfogyasztás, életmód, életstílus, akivel együtt él, végzettség, munkahelyi státusz, hajlandó költözni, vállalna-e gyereke, nyelvismeret, kedvenc szabadidős elfoglaltság, kedveli-e az állatokat, milyen állat tart.

a2) Ingyenes tagság esetén: megjelenési név, nem, születési időpont, magasság, testsúly, e-mail cím.

b) A www.bizalomtars.hu honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A cookie a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. Ezen látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Különleges adat kezelését az Infotv. meghatározott garanciális feltételek között teszi lehetővé.

Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy különleges adataikat csak akkor adják meg, ha mérlegelték az esetleges visszaélések lehetőségét és annak következményeit; az adatszolgáltatás elmaradását az Adatkezelő nem szankcionálja. Az adatok megadása önkéntes, a Felek megállapodása alapján mind a papír alapú, mind az elektronikus úton (például online a www.bizalomtars.hu weboldalon) történő adatmegadás írásbelinek minősül.

Felhívjuk a Felhasználók szíves figyelmét, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során önkéntesen megadott adatok Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. Felhívjuk továbbá

Felhasználóink szíves figyelmét arra, hogy a csatolt fénykép kizárólag saját alakot vagy arcot ábrázoló lehet, mindenféle logó, reklám vagy más megjelölés nélkül, továbbá előfizetésre, e-mail címre, telefonszámra, egyéb közvetlen vagy közvetett elérhetőségre vonatkozó adat vagy privát üzenet megjelenítése a szöveges részben sem lehetséges.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatás igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetve a jelen Szabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó információt az Adatkezelő bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére, ugyanígy elektronikus formában juttatja el az Adatkezelő a Felhasználók részére az általa nyújtott szolgáltatás részeként szervezett rendezvényekről szóló tájékoztatást is. E mellett az érintettek saját maguk is meghatározhatják a részükre küldendő egyes e-mail levelek körét a regisztráció során (pl. hírlevél). A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre más gazdálkodó szervezet szolgáltatására vagy árujára vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő nem küld.

Ezzel összefüggésben a Felhasználó e-mail címe megadásával kifejezetten elfogadja, hogy az általa a Szolgáltató részére megadott e-mail cím harmadik személy részére történő megadásából, az e-mail cím vagy a levelezési fiók harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéből eredő esetleges jogosulatlan felhasználással, és az abból eredő minden kárral összefüggésben a felelősség a Felhasználót terheli.

Az adatkezelés célja:

a) a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetve a szolgáltatás üzemeltetése, a bemutatkozás és a párkeresés megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása, esetleges visszaélések megelőzése és felderítése

b) a Bizalomtars.hu által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál

c) a cookie által gyűjtött Felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)), illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő adatkezelésének maximális időtartama eltérő a hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a személyes adatok törlésére irányuló kérelem esetén ezen időpontig kezeli. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli a Felhasználónak a törvényben megjelölt személyes adatait..

A regisztráció törlésének folyamata:

VIP tagsággal rendelkezőknek: A törlési szándékot email-ben vagy személyesen kell jelezni.

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a

Felhasználó döntése szerinti intervallumban kerül sor az adatok megadásától azok törléséig.

Online regisztrált tagok esetén: belépést követően a "Profilom" / "Törlés az oldalról" menüpontban kezdeményezheti.

A regisztráció során, önkéntesen megadott adatok módosítására a Felhasználó bármikor jogosult.

Nyilvánosságra hozatal:

Azon adatfajták körében történik, amelyeket a Felhasználó a regisztráció során - történjen az személyes vagy online formában - kifejezetten engedélyez. Ennek során a Felhasználó engedélyezi, hogy mely személyes adatai válhatnak a többi Felhasználó és érdeklődő számára is hozzáférhetővé. Ezzel összefüggésben használatos fogalmak:

a) Felhasználónév név: a Felhasználó által a megjelenés érdekében megadott név, mindenki számára korlátlanul megismerhető

b) Adatlap: a felhasználó által kitöltött alap adatokat tartalmazó adatcsoport - kor, magasság, testsúly - mindenki számára korlátlanul megismerhető. Kivéve - név, e-mail cím, jelszó

· regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelőnél regisztrált Felhasználók számára megismerhető az adatlap tartalma online úton vagy irodában történő válogatás alkalmával

· irodában regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelő irodájában regisztrált Felhasználók számára, az Adatkezelő irodájában a www.bizalomtars.hu oldal belépő számára, vagy online úton ismerhető meg az adatlap tartalma

c) a fénykép: a Felhasználó által feltöltőt a moderátorunk által engedélyezett kép

· regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelőnél regisztrált Felhasználók számára megismerhető a fénykép online úton vagy irodában történő válogatás alkalmával

· irodában regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelő irodájában regisztrált Felhasználók számára, az Adatkezelő irodájában a www.bizalomtars.hu weboldal belépő számára, vagy online úton ismerhető meg a fénykép.

Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, tájékoztatás az adatfeldolgozókról:

A regisztrált adatokhoz a Bizalomtars.hu rendszergazdája és menedzsmentjének tagjai, az Adatkezelő és egyes alkalmazottai, illetve a Felhasználó által közzétett adatokhoz a többi felhasználó, illetve a www.bizalomtars.hu weboldal regisztrált látogatói férhetnek csak hozzá. Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvény alapján kötelező adatszolgáltatásra, illetve adattovábbításokra.

Az Adatkezelő tevékenysége során a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott kritériumoknak történő maradéktalan megfelelés mellett adatfeldolgozókat vehet igénybe. Ilyen igénybevétel esetén az adatfeldolgozók mindenkori listáját a jelen Szabályzat tartalmazza.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatok tárolása, kezelése a Intec Online szerverein (cím: Intec Online Kft. Székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 4; Levelezési cím: 3523 Miskolc Pf. 224.) felállított számítástechnikai rendszerrel, papír alapú adatkezelés esetén a Felhasználó által kitöltött papír alapon történik.

A személyes adatok kezelése és a szolgáltatások nyújtása alkalmazott informatikai eszközök lehetővé teszik, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,

b) hitelessége és hitelesítése biztosított,

c) változatlansága igazolható,

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő és alkalmazottai az adatkezelés során megőrzik az adat titkosságát, sértetlenségét, az adatok pontosságát és teljességét. Az Adatkezelő által alkalmazott műszaki, szervezési és szervezeti intézkedések megfelelő védelmi szintet nyújtanak az adatkezelés biztonsága és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok elkerülése érdekében.

Mechanikus adattárolás. Az adatokat csak zárral védett és lezárt szekrényben szabad tárolni. A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

Elektronikus adattárolás. A személyes adatok elektronikus feldolgozása során biztosítani kell a) jogosulatlan adatbevitel és a rendszerben tárolt adatokhoz illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozását,

b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával kinek továbbították vagy továbbíthatják,

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe,

d) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát,

e) azt, hogy az esetleges automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

7. A Bizalomtars.hu Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Jb Mályva 36 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Székhely: 5100 Jászberény Mályva utca 36.

Cégjegyzékszám: 16-09-016550

A céget nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25422971-2-16

Telefon: 0630 306 6282

E-mail: dobosistvan67@gmail.com

 

8. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

Személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés kivételével - nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sért. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy Adatkezelő, vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – e törvény szerint – bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 (három) napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő nem fordul bírósághoz.

Az Adatkezelő az érintett adatot nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fent meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Az érintett továbbá bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

A céget nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cím: 5000 Szolnok, Baross út 1.

 

A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetője 2017. február 28. napján elfogadta és kihirdette.

 

Budapest, 2017. február 28.